Schuurmans & Co

Schuurmans & Co

vrijdag, 01 september 2017 05:24

Algemene voorwaarden

Artikel 1:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door "Schuurmans & Co" zijn slechts gebonden door uitvoering na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door "Schuurmans & Co" van een bestelling/opdracht van de klant. Deze algemene voorwaarden (de ‘Algemene Voorwaarden’) zijn zowel van toepassing op de leveringen van diensten als op de verkoop van goederen door "Schuurmans & Co" . De Algemene Voorwaarden worden door het invullen van de bestelbon of het geven van een opdracht, als door de klant aanvaard beschouwd. De Algemene Voorwaarden en elke specifieke overeenkomst maken de volledige en enige overeenkomst uit tussen de partijen en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, beloftes, afspraken of mededelingen met betrekking tot het voorwerp van de specifieke overeenkomst. Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan "Schuurmans & Co".

 
Artikel 2: Offerte en overeenkomst
De door "Schuurmans & Co" gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, daarna hebben zij een louter informatieve waarde. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW (tenzij anders vermeld). "Schuurmans & Co" is slechts gebonden aan de offerte na expliciete en schriftelijke aanvaarding door de klant of een bevoegde vertegenwoordiger ervan. Dan pas komt er een overeenkomst tot stand. Indien de aanvaarding, zelfs op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is "Schuurmans & Co" daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de overeenkomst. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten en samengestelde prijsopgave verplichten geenszins "Schuurmans & Co" tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Een overeenkomst komt pas tot stand na ondertekening van een document waarin enerzijds een duidelijke projectomschrijving met gedetailleerde prijsopgave werd opgenomen, alsook specifieke uitvoeringsmodaliteiten en de voorliggende algemene voorwaarden. Enkel indien de overeenkomst uitdrukkelijk verwijst naar de offerte blijven deze bepalingen geldig. In het andere geval primeren de bepalingen van de overeenkomst. Alsook de opdracht gegeven te zijn geweest via mail komt de overeenkomst tot stand.

 
Artikel 3: Prijzen
Prijzen welke door "Schuurmans & Co" in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De definitieve prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldingsduur van 30 dagen. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Tarieven door "Schuurmans & Co" meegedeeld met het oog op dienstverlening zijn vastgelegd in functie van prestaties tijdens normale werkuren zodat supplementen mogelijk zijn. Normale werkuren zijn: van 9 uur tot 18 uur per werkdag. Werkdagen zijn weekdagen, exclusief feestdagen.
Al onze facturen zijn betaalbaar in drie stappen. 20% bij akkoord offerte, 40% akkoord layout , 40% bij aflevering website.

 
Artikel 4: Leverings-, betaal –en protesttermijnen
Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 8 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in. Facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd van 1 % per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt. Elke laattijdige betaling door de klant geeft "Schuurmans & Co" tevens het recht om een administratiekost van 25 EURO aan te rekenen. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten (geschat op minstens 500 EURO per geval), zullen worden gedragen door de klant.

maandag, 21 maart 2016 09:08

Artikel Nieuwsbad

Arikel Waterhyacint uit het Nieuwsblad 19 maart 2016

maandag, 01 december 2014 00:00

Aquarium Planten

Op aanvraag zijn er aquariumplanten te verkrijgen. We kunnen de lijst met aquariumplanten doorsturen. Gelieve uw gegevens in te vullen op het contact formulier.

maandag, 01 december 2014 00:00

Artikel Ike Magazine

In bijlage kan je deze Artikels van "IKE Magazine" dowloaden.

Website : IKE Magazine

maandag, 01 december 2014 00:00

Artikel Hobbytuin Magazine

In bijlage kan je deze pdf downloaden.

zondag, 30 november 2014 00:00

Helophyten Filter

De voornaamste planten :

  • Phragmites Australis soorten
  • Scirpus soorten
  • Juncus soorten
  • Typha soorten
  • Phalaris soorten
  • Iris soorten
  • Sparganium soorten

 

Schuurmans & Co kweekt deze planten in tray's, P9, P11.

De werking van dit filtersysteem :

De werking van het helofyten filter berust met name op de activiteiten van verschillende bacteriën in de filtersubstantie . Vooral rond de rietwortels ontwikkelen zich na korte tijd grote concentraties (aerobe) bacteriën die de afvalstoffen in het water afbreken. Deze bacteriën hebben zuurstof nodig. De rietplanten zijn een soort 'snorkels' die zuurstof uit de lucht opnemen en naar de wortels transporteren. Deze bacteriën zetten afvalstoffen om in voedingsstoffen voor zichzelf en de planten. Wat verder van de wortels af, is de bodem zuurstofarm en daar bevinden zich weer andere (anaerobe) bacteriën, die geen zuurstof nodig hebben. Deze bacteriën leven van de afvalstoffen van de aerobe bacteriën. Deze combinatie maakt een helophyten filter zo uniek.

Het zuiveringsrendement is hoog bij een helophyten filter en de kosten zijn laag.

Er bestaan verschillende soorten helophyten filters :

  • Vloeiveld
  • Horizontale doorstroming
  • Verticale doorstroming
zaterdag, 29 november 2014 00:00

Sagittaria graminea

Nederlands : Grasbladig pijlkruid

Diepte : 0.15 - 0.50 m

Licht : Zon

Bloeitijd : Juni - augustus

Winter : Wintervast, groenblijvend

Hoogte : 0.50 - 0.70 m

Bloem : Wit

zaterdag, 29 november 2014 00:00

Ranunculus aquatilis

Nederlands : Waterrannonkel

Diepte : 0.20 - 1.00 m

Licht : Zon

Bloeitijd : Juni - juli

Winter : Wintervast, Bladverliezend

Hoogte : Waterspiegel

Bloem : Wit

zaterdag, 29 november 2014 00:00

Potamogeton perfoliatus

Nederlandse : Doorgroeid fonteinkruid

Diepte : 0.30 - 1.00 m

Licht : Zon

Bloeitijd : Juni - augustus

Winter : Ondergedoken

Hoogte : Waterspiegel

Bloem : /

zaterdag, 29 november 2014 00:00

Potamogeton natans

Nederlands : Drijvend fonteinkruid

Diepte : 0.20 - 1.20 m

Licht : Half schaduw, zon

Bloeitijd : Juni - september

Winter : Wintervast, overblijvend

Hoogte : Waterspiegel

Bloem : Wit, groen

Pagina 1 van 9